Kelime tanımını bul

Vikipedi
Ötüğ

Ötüğ – Türk ve Altay halk kültüründe dua.Türk Dili Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi (Saytfa-387 / "ötüg") Yakarma, Tanrıya yalvarma, dileme, isteme. Ötüg veya Ötük olarak da söylenir. En yalın olarak, bir şeyin gerçekleşmesini ve kötü durumlardan korunmayı Tanrıdan istemek olarak tanımlanabilir. Ötümek (Ötüğmek, Ötükmek) “dua etmek” fiili ile de kullanılır.Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011, (OTRS: CC BY-SA 3.0) Sözcük, Öt/Öd kökünden türemiştir. Zaman, zamanın geçişi ve yakarma anlamlarını içerir. Ahenkli ses çıkarmak manası vardır.