Kelime tanımını bul

Vikipedi
Abadile

Abadile, isimleri Abdullah olan ve muhaddis kimlikleriyle şöhret bulmuş sahabe'den dört kişinin ortak ismidir. Abdullah kelimesinin çoğulu olup, "Abdullahlar" manasına gelmektedir. Bu dört kişi:

  1. Abdullah bin Abbas (ö. 65/687-688)
  2. Abdullah bin Ömer (ö. 74/693)
  3. Abdullah bin Amr (ö. 65/684)
  4. Abdullah bin Zübeyr (ö. 73/692)'dir.

Ulemadan bazıları Abdullah ibn Zübeyr yerine Abdullah bin Mesud'u zikretmişlerdir.

Bu zikredilen dört şahıs herhangi bir meselede aynı görüşü beyan etmişlerse islami eserlerde bu " Abadile'nin Görüşü" şeklinde dillendirilir. Bu ifade özellikle Fıkıh ilminde yerleşik bir ifade tarzı, bir ıstılahtır.