Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
amme
  • isim Kamu
İktisat Terimleri Sözlüğü
amme

bk. kamu kesimi

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
amme

Bağdat hurması veya Trabzon hurması denilen elma büyüklüğünde, turuncu renkli bir çeşit meyva.

"amme" kelimesinin kullanım örnekleri.

Nitekim TODAİE’nin kuruluş sürecinde büyük emekleri olan Merhum Başbakanımız Adnan Menderes, Enstitümüzün kuruluş amacını şu şekilde ifade etmiştir: Amme idaresinin daha rasyonel bir şekilde tanzimine ve çalışmasına faydalı ilmi faaliyette bulunmak ve devlet memurlarının mesleki yetişmelerinde ilerlemeler temin etmek gibi gayet mühim gayeleri benimsemiş olan Enstitünün, yalnız Türkiye’nin değil aynı zamanda bütün Orta Doğu memleketlerinin idari gelişmesinde mühim bir amil olacağına inanmaktayız (25 Mart 1953, Milliyet Gazetesi).

Eğitimde vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlara, daha kaliteli kamu hizmetleri verilmesi ve vatandaşlarla olan diyalogun geliştirilmesi açısından dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi Emekli Kıdemli Albay Nurdan Bezik tarafından bilgiler verildi.

Emlak Bankası yeniden kurulacak Amme Alacaklarının borçlunun üç yıl süreyle prim yükümlüsü olup son üç yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni sürelerinde vermiş olanların başvuru tarihi itibariyle vadesi bir yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatmaya ve uyumlu prim borçlarını Bakanlar Kurulu belirlemeye yetkilidir.

Tecil edilen amme alacağının iki milyon lirayı aşmaması, mahcuz malın ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar olması ve ilgili kanuna göre belirlenmiş değerinin yüzde 50'sinden aşağı olmamak üzere satış bedelinin yüzde 50'sinin tahsil dairesine ödenmesi şartıyla mahcuz malın satışına izin verilecek.

Amme alacaklarının korunması amacıyla reddiyatın Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince yapılacağı hallerde, alacaklı Amme idaresine olan muaccel borçlardan sonra, ilgili kanun hükümlerine göre takip edilen prim ve diğer alacakları ödenecek.

Reddiyatın Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılması durumunda ise SGK'nın muaccel alacaklarının mahsubundan sonra Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ödenecek.

Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi halinde en fazla iki defa geçerli sayılabilecek.

Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun doğrultusunda, Amme alacağının geri verilmesinde gümrük idaresince öncelikle yükümlünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılacak, mahsup sonrası kalan bir tutar bulunması halinde ise bu tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup edilecek.

Edinilen bilgilere göre, Yukarıbağcılar köyünden Yapraktepe köyü yakınlarında yabani ot toplamaya giden Esma Eryılmaz, Amme Gürbüz, Azime Turaman ve Nuriye Turaman, dereyi geçmeye çalışırken suya kapıldı.