Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
iktisap
  • isim Kazanma, edinme, edinim

"iktisap" kelimesinin kullanım örnekleri.

Buna göre, 7103 sayılı Kanun ile gelecek yıl sonuna kadar sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce imalat sanayisinde kullanılmak üzere iktisap edilecek yeni makine ve teçhizat teslimleri KDV'den istisna tutulurken, bunlara ilişkin iki kat hızlı amortisman uygulanmasına imkan tanındı.

Bu düzenlemeden, düzenlemenin yürürlük tarihinden 2019 yılı sonuna kadar iktisap edilecek makine ve teçhizat için yararlanılabilecek.

Bu çerçevede ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak alınan gayrimenkullerin, daha sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir, değer artışı kazancı kapsamında değerlendirilmiyor.

Eğer ilk iktisap 1 Ocak 2018 sonrası ise karşımıza taşıt değeri sorusu gelecektir.

Dikkat edilmesi gereken husus anonim şirket ortağının hisse senetlerini iktisap eder etmez hisse senedi veya ilmühaber bastırması gerekliliğidir.

Bu nedenle gayrimenkul bağışlandıktan sonra ticari işletmenizin aktifine kaydedilmemiş ise ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkul olarak satışından doğan kazanç vergiye tabi tutulmayacaktır.

Bu çerçevede, ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak alınan gayrimenkullerin, daha sonra elden çıkarılması halinde, elde edilen gelir, değer artışı kazancı kapsamında değerlendirilmeyecektir.