Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
izlenimcilik
  • isim Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan, doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm
  • Sanat eserlerinin dış etkilerin içe yansıması, içte izler bırakması ve bu izlere dayanılarak yaratılması
Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü
izlenimcilik

Sinema Fransa'da İlk Dünya Savaşı sonunda aydınların, sinema eleştirmen ve kuramcılarının ön ayak oldukları sinema akımı. İçe dönük, ruhsal durumlara, anılara, düşlere ilk kez büyük bir yer veren, bunları sinemanın olanaklarıyla yansıtmaya çalışan izlenimcilikte çerçeveleme, görüntü düzenlemesi, biçimbozumu, bindirme, örtü, bulanık görüntü, karşıtlamalı kurgu, yavaşlatılmış devinim gibi sinemaya özgü uygulayımlar bol bol kullanıldı; yoğruksal değerler ön sıraya geçti; geniş görüntülüğün ilk başarılı denemeleri gerçekleştirildi. Ancak bu akımın, Fransız yazın geleneğine fazla bağlı kalması, sinemayı bazen yazının etki alanına soktu.

Felsefe Terimleri Sözlüğü
izlenimcilik
  1. (Felsefede) Yalnızca duyu izlenimlerini ve duyumları gerçek olarak kabul eden bilgi öğretisi.

  2. (Sanatta) İzlenimci denilen sanatçı, yazar ve eleştirmenlerin kuram ve yöntemi; izlenimciler soyut kurallara ve uzun uzun düşünmeye baş vurmadan, doğrudan doğruya izlenimlerine dayanarak yol aldıklarını ileri sürerler.

  3. (Resim sanatında) Fransız sanatçılarının kurduğu bir akım: Gerçeklikten doğrudan doğruya alınan kişisel izlenimleri, dolaysız olarak yansıtmaya çalışan resim sanatı. Sonradan başka sanat dallarına da geçmiştir.

Yazın Terimleri Sözlüğü
izlenimcilik

XIX. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan; doğa, olaylar ve yapıtlar karşısındaki izlenimleri yaratı ve eleştirinin ilkesi sayan, Avrupa'nın birçok ülkelerinde pek çok izleyiciler bulunmuş olan bir sanat ve yazın akımı.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü
izlenimcilik

Tabiatı gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen izlenimin ölçüsünde ve niteliğinde anlatma yolunu tutan çığır, ki ondokuzuncu yüzyıl sonlarında meydana çıkmıştır.

Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü
izlenimcilik

(Resim, Heykel) 1865'de Fransa'da ortaya çıkan bir sanat akımı. Avrupa resminde ilk kez geleneksel resimden ayrılmayı başaran ve Uyanış Çağından bu yana izlenilen işlik resminin açık-koyu, bilimsel derinlik çizimi kurallarının sarsılmasına başlangıç olan sanat eğilimi. Doğadan alınan izlenimlerin prizma renkleri olan yedi renkle resim bezi üzerine aktarılması, resmin yapısal kuruluşuna önem vermeyiş, izlenimlerin çizgi düzeni ile değil işaretlerle, karalamalarla saptanması bu sanat akımının özelliklerindendir.

Vikipedi
İzlenimcilik

İzlenimcilik veya empresyonizm, 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan ve bütün sanat dallarını, özellikle resmi etkileyen akım. Doğadaki unsurların kişinin içinde oluşturduğu izlenimleri, duygusal izleri yansıtmayı hedefler. Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar, doğayı objektif bir gerçek olarak değil, kendilerinde yarattığı izlenimi resme (veya edebi esere) aktarırlar.


İzlenimcilere göre sanatçı doğrudan doğruya gerçeği değil, gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalı, gerçekçiliği ve nesnelliği ikinci plana atarak, kişisel yorumu ön plana çıkarmalıdır.

İzlenimcilikte, yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değiştiği ve her sanatçı eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, meydana getirilen edebî eser, yazarın veya şairin kişiliğine dair izler taşır. Bu akıma mensup sanatçılar genellikle hayale ve soyut betimlemelere yer verirler ve kendilerini dış dünyanın etkilerinden uzak tutarlar. Onlara göre dış alemdeki varlık ve nesneler göründükleri gibi değil, hayal güçlerinde canlandırdıkları gibidir. Bu sebepten dolayı da gerçeği göründüğü gibi ele almayıp duygusal yönlendirmelerin eşliğinde eserlerine işlemişlerdir. Türk edebiyatında Fecri Ati topluluğundan olan Ahmet Haşim önemli bir empresyonist sanatçıdır.