Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
muaccel
  • sıfat Acele olunmuş
  • hukuk Peşin, hemen ödenmesi gereken
Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü
muaccel

ödeme günü gelmiş.

"muaccel" kelimesinin kullanım örnekleri.

Borçları yönetmek demek bir yandan gelirleri arttırıp borçları azaltırken diğer yandan yeniden borçlanabilmek ve böylelikle muaccel borçları yeniden yapılandırarak ve kurumun durmaksızın çalışmaya devam etmesini sağlamak demektir.

Bizlerde mevzuat gereği dosyayı muaccel hale getirip avukata vererek icra takip işlemi başlatıyoruz.

Sözleşmede, iki kira üst üste ödenmezse, tüm kira bedeli muaccel hale gelir ibaresi neden konuldu bunu anlamadım.

Amme alacaklarının korunması amacıyla reddiyatın Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince yapılacağı hallerde, alacaklı amme idaresine olan muaccel borçlardan sonra, ilgili kanun hükümlerine göre takip edilen prim ve diğer alacakları ödenecek.

Reddiyatın Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılması durumunda ise SGK'nın muaccel alacaklarının mahsubundan sonra Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ödenecek.

Ancak kredi kartı müşterisi yeniden yapılandırmaya rağmen borcunu yine ödememiş, bu sefer ödemediği ve ödeyeceği diğer taksitlerin hepsi muaccel hale gelmiş, müşterinin yeniden yapılandırma esnasında verdiği muvafakatnameye istinaden borcun tamamı maaş hesabından tahsil edilmiştir.

Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih nedeni sayılacağına veya borcu muaccel hale getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmayacak.

Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi halinde en fazla iki defa geçerli sayılabilecek.

Ancak taksitlerin bu sürede de ödenmemesi durumunda, yeniden yapılandırma iptal edilerek, banka veya Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı doğrultusunda borcun tamamı muaccel hale gelecek.

Kamu alacağının geri verilmesinde gümrük idaresince öncelikle yükümlünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılacak, kalan tutar ise Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlara mahsup edilecek.

Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun doğrultusunda, amme alacağının geri verilmesinde gümrük idaresince öncelikle yükümlünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup yapılacak, mahsup sonrası kalan bir tutar bulunması halinde ise bu tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan muaccel borçlarına mahsup edilecek.

Takip işlemleri, abonelik sözleşmesinden doğan para borcunun muaccel hale gelmesinden itibaren iki hafta geçmedikçe yapılamayacak.

İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte izin ücreti muaccel olur, ancak faiz başlangıcı bakımından işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir.

Taraflar sözleşmenin feshi halinde erken fesih tazminatı ve muaccel olmuş ücret alacakları dışında başkaca hiçbir tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.

Hemen hemen bütün kooperatiflerde muaccel durumda olan ortakların bulunduğundan, 2015 yılı içerisinde toplam 478 bin TL geri ödeme olmuştur.