Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
tasavvuf
  • isim, felsefe Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım
    "Bu dil derindir ve birçok tasavvuf deyimleri ile zengindir de!" - F. R. Atay
  • din b. (***) Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği
Yazın Terimleri Sözlüğü
tasavvuf

İslam dininde varlık birliğini, kamutanrıcılığı temel düşünce olarak alan, felsefeye bağlı, gizemci bir özel inanış ve anlayış.

Vikipedi
Tasavvuf

Tasavvuf ya da Sufilik ( Sufiyye) ( tasavvuf) ( sūfīgarī), İslam'ın iç veya mistik yüzü olarak tarif edilir.

Tasavvuf ve sufi kelimelerinin hangi kökten geldiği hakkında ihtilâf vardır.Yılmaz, H. Kâmil, Prof. Dr., Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat; (iktibâs metni: [1]) Sûfî kelimesinin kökü olarak en çok hüsn-ü kabul gören kelime, "yün" anlamına gelen Arapça "sûf"tur. Klâsik tasavvuf yazarlarının ilklerinden olan Ebû Nasr Serrâc (ölm. 378/988); "peygamberlerin, evliyâ ve asfıyânın yolu" dediği sûf giyme âdetinden hareketle sûfî kelimesini bu kökten sayar.

Sahih-i Buhârî Tercemesi'nde "Suffa; Kāmûs Kamûs-ı Türkî ya da kısaca Kāmûs, müellifi Şemseddîn Sâmî, 1901 müterciminin dediği gibi, eski yerlerdeki "sed", "seki" gibi yüksekçe eyvana denir. Lisanımızda tahrifle "sofa" tâbir olunur. Ehl-i suffa buna izâfe edilmiştir." denilmektedir.Babanzâde Ahmed Naim - Kâmil Miras, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, Baban Ahmed - Kâmil Miras, c. 7, s. 62-63Osmanlıca Sözlük, "Ashâb-ı Suffa" maddesi.

Bir diğer görüşte ise suffe; "avlu, gölgelik" gibi mânâlarda kullanılır. Mescid-i Nebevî'nin avlusu ve gölgeliğinde yatıp kalktıkları için, bu fakir ve bekâr muhacirlere “Ashâb-ı Suffe (Suffeliler)” adı verilmiştir.Ashâb-ı Suffe, sorularlaislamiyet.com

Sûfî kelimesinin kökünün Muhammed döneminde "keçi vb. hayvanların kılından, yününden (sûf) yapılmış, çobanların giydiği üst kalın elbise, kepenekten geldiği" görüşünün açıklamasında; peygamberin döneminde hiçbir sohbeti kaçırmayan ve İslâm peygamberinin tüm dini açıklamalarına daime katılan çok fakir bir bedevi grubu anlatılmaktadır. Bunlar işleri veya mecbur sebeplerden dolayı sohbete ve konuşmalara katılamayan diğer din mensuplarına İslam hakkında peygamberin konuşmalarını anlatırlarmış. Bunların kendilerini tamamen fiziki olarak da İslam'a ve dini yaşamaya adamaları; her kesimin dikkatini çekmiştir. Belirgin özellikleri olan giydikleri keçi kılından olan üst kalın elbise nedeniyle suffa ehli (Ashab-ı Suffa) olarak anılmaya başlanmışlardır. Nitekim bu giydikleri elbise Arapça dilinde soffa veya suffa olarak anılmaktaymış. Yine bu görüşe göre İslam peygamberinin bahçede sohbet yaptığı etrafı açık çardak benzeri bir yapı yüzünden de tasavvuf kelimesinin türeyebileceği söylenmektedir. Zira bu yapı da soffa veya suffa olarak anılmaktaymış. Bu ifadeler kapsamında "tasavvuf" lafzı buralardan gelebilir denilmektedir ancak esasta kelimenin ruhani manası Kur'an'ın "yaşama geçirilmiş hali, Kur'an'ın tamamına inanıp onu yaşamak"Kuran-ı Kerim, Âli imrân 119 olarak tarif edilmektedir.http://www.http://www.mihr.com/Home/Publishment/0

Tasavvufun mistisizmin İslam özelindeki hali olduğunu iddia edenler olduğu gibi, mistisizmin Çin-Hindu dinlerinden gelmesi nedeni ile İslam ile tamamen farklı olduğunu iddia edenler de olmuştur. Kimilerine göre, tasavvuf şeriattan daha yüksek bir aşamayı ifade eder. Mutasavvıflar sufi olmaya çalışmışlar, tekkeler, medreseler kurmuşlardır. Sufiyâne hayat yaşamaya çalışanlara derviş de denilir. Türkler arasında Tasavvuf Batı Türkistan’da çıkmıştır.TDV, İslâm Ansiklopedisi, Cilt 3, sahife 161, İstanbul, 1989. İlk sufiler keşif sahibi insanlardı, mala mülke değer vermezler, bazen çıkınları bile olmadan gezer ve gittikleri yerlerde insanları dini yönden aydınlatırlardı. Batı Türkistan’daki bu ilk sufilerin bazıları, bir tarikat gütmedikleri için tarikat şeyhleri gibi isim yapmamış olabiliyorlardı.

"tasavvuf" kelimesinin kullanım örnekleri.

Abdülcebbar Kavak, “Ağrı İl ve İlçelerinde Yetişmiş İlim ve Fikir Adamları” başlıklı konuşmasında, Cumhuriyet öncesi Beyazıt Sancağına bağlı olarak adlandırılan Ağrı ve bölgesinde Sancağa bağlı olarak gelişen tasavvuf geleneğinin kurucularından Ahmedi Hani ve Halife Yusuf gibi âlimlerin ilmi hayatı ve eserlerini anlattı.

Uluslararası Hazreti Mevlana’yı Anma Törenlerinin 81’ncisinde, sahne ve salonlarda gerçekleştirilecek olan programların 23 ana başlıktan oluşacağını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ise, “Vuslat Yıldönümü faaliyetleri kapsamında açılış programının ardından, 15 sema, 15 mesnevi dersleri, 40 türbe önü buluşmaları, 14 sergi, 3 panel, 15 konferans, 1 ödül töreni, 1 sunum, 1 imza günü, 1 Nevbe merasimi, 17 Türk Tasavvuf müziği konseri, 15 Mesnevi sohbetleri, 47 atölye çalışmaları, 1 sempozyum, 22 Meşk, 23 söyleşi, 1 opera, 21 stantlar (Sanat Ocağı Mevlevihane), 3 bin 512 tiyatroyla birlikte toplam 3 bin 766 program gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

Keçiören Belediyesi, tasavvuf alimi ve şair Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi anmak için Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde özel bir anma etkinliği düzenledi.

Panelin ardından okutman Can Doğan danışmanlığında üniversite öğrencilerinden oluşan Deruni Tasavvuf Müziği Topluluğu, Tasavvuf müziğinin en beğenilen parçalarını ney ve bendir enstrümanları eşliğinde seslendirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 3 Temmuz Perşembe günü hazırladığı programda ise sanatçı Yunus Çoban tasavvuf konseri ve şiir dinletisi ile Adalet Parkı'nda, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Sanatçısı Hakan Eyiden ise İncilipınar Parkı'nda Türk Halk Müziği konseri ile sahne alacak.

İşte tasavvuf bizim göremediğimizi görende görebilme yolu, erme yoludur.

Öğrenci Ahmet Hasbi Güldem de iki yıl öncesine kadar uzaktan yakından hiçbir alakaları olmadıkları tasavvuf müziği ile tanışmalarıyla hayata bakış açılarının değiştiğini anlattı.

Harran Üniversitesi Tasavvuf Tarihi öğretim Üyesi Cuma Hündür ise, Kitapla ilgili araştırmanın duyumlarla değil, Osmanlı arşivlerindeki belgelerle yapıldığını söyledi.

Programda ayrıca tasavvuf musikisi sanatçısı Mahmut Şevket Bayram ilahileriyle, kasidehan Bilal Demiryürek ise kasideleriyle sahne aldı.

Kütahya müzik alanında çok önemli şehirlerimizden biridir özellikle Tasavvuf müziğinde kullanılan ney, kanun, keman, kudüm gibi enstrümanların çokça kullanılması şehrin olgun sanat anlayışını yansıtmaktadır.

Muş Akademi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan ve tasavvufi konularla ilgili rubailer yazan Naci Özsoy'un, tasavvuf ve mistisizm dersleri vererek araştırmalarını 9'uncu ile 13'üncü yüzyıl tasavvuf tarihi ve eserleri üzerine yaptığı öğrenildi.

Yusuf Bahri Efendi bu bölgede müftülük, naiblik, kadı vekilliği yapmış ve tasavvuf şeyhliği yapmış ve aynı zamanda müderrislik yaptığı için talebelerinin el yazması eserleri var.

Program, neyzenlik ve tasavvuf müziği konularında usta bir isim olan Neyzen Ali Ortapınar ile Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Topluluk Danışmanı Yrd.